Multimediju dizains
 • lv
 • ru

Porto

Multimediju dizains

Trešā līmeņa profesionālās vidējās izglītības mācību programma «Multimediju dizains»

Mācību programma “Multimediju dizains” gatavo speciālistus ar kvalifikāciju:

Multimediju dizaina speciālists

Multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm. Multimediju dizaina speciālists ir ieguvis paaugstinātu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību, kas dod iespēju veikt izpildītāja darbu projektēšanā, plānošanā, organizēšanā un realizācijā konkrētā projekta robežās un nepārsniedzot savas kompetences līmeni. Multimediju dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, var būt nodarbināts multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs un pārvaldes struktūrās, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Mācību programmas ietvaros ir ietverti vairāki moduļi, kas dažādo un veicina programmas absolventu nodarbinātību un integrāciju darba tirgū.

Programmā ietverti moduļi, kas saistīti ar:

 • WEB dizains
 • Gaisma, skaņa
 • Foto un video māksla
 • Datorgrafika
 • Zīmēšana, krāsu mācība
 • Profesionālā (dizainera) psiholoģija
 • Mārketings un uzņēmējdarbība
 • Elektroniskā komercija

Ieskaties Profesionālās vidusskolas "Victoria" programmas "Multimediju dizains" studentu darbos. Multimediju dizaina speciālists izpilda daļu no multimediju dizainera pienākumiem un uzdevumiem, ir nodarbināts multimediju projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus, to daļu vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pamatpazīmēm.

Darbi pieejami šeit

Programmas ietvaros tiek īstenota duālās izglītības priekšnoteikumu izpilde, kas nozīmē, ka skolā gūtās teorētiskās zināšanas tiek praktiski nostiprinātas uzņēmumos un organizācijās. Programmas saturs tiek plānots, veidots un aktualizēts atbilstoši jaunākajām darba tirgus prasībām, tādejādi gatavojot darba tirgū pieprasītus speciālistus.

Profesionālā vidusskola „Victoria” ir biznesa augstskolas RISEBA struktūrvienība, līdz ar to mācību process programmā tiek būvēts uz biznesa augstskolas bāzes, nodrošinot jaunāko un aktuālāko biznesa tehnoloģiju apguvi un pielietojumu mācību procesā, kas balstīta uz augstskolas pieredzi biznesa izglītības jomā.

Mācību programmā “Multimediju dizains” tiek apgūti sekojoši mācību priekšmeti:

 • Latviešu valoda
 • Literatūra
 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda)
 • Matemātika
 • Dabaszinības
 • Latvijas un pasaules vēsture
 • Sports
 • Datorgrafika
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis)
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Animāciju veidošana
 • Datorspēļu dizains
 • Web-dizaina pamati
 • Multimediju tehnoloģijas
 • Datortehnoloģijas
 • Virtuālā modelēšana un maketēšana
 • E-komercija
 • Zīmēšana, krāsu mācība
 • Kompozīcija
 • Mākslas stilu vēsture
 • Vizuālā reklāma
 • Foto un video pamati
 • Skaņu teorija un mūzika
 • Uzņēmējdarbība nozarē
 • Mārketings
 • Profesionālās svešvalodas (franču, spāņu, vācu)

Profesionālā vidusskola „Victoria” mācību procesu organizē pēc inovatīva principa, kas pierādījis savu efektivitāti un uzlabojis mācība procesa kvalitāti – skola mācību procesā ir nodalījusi vispārizglītojošo (vidusskolas) priekšmetu apguvi no profesionālo priekšmetu apguves, sadalot to pa dienām:

Pirmdienas un otrdienas vispārizglītojošo priekšmetu dienas

Trešdienas, ceturtdienas un piektdienas  profesionālo priekšmetu dienas

Mācību programmas “Multimediju dizains” mācībspēku sastāvs ir dažāds, taču lielāko daļu profesionālo mācību priekšmetu pasniedzēji ir pieredzējuši praktiķi, kas ne tikai sniedz teorētisko izpratni par priekšmetu, bet arī dalās savā pieredzē, balstoties uz reāliem piemēriem no savas profesionālās karjeras.

Programmas „Multimediju dizains” mācībspēku sastāvs:

Rolands Laķis
Anatolijs Perlovs
Leonids Krēmers
Zoja Geraskina

Anna Bētiņa
Mārtiņš Mežulis
Vadims Znamenskis

Mācību programmas “Multimediju dizains” ietvaros, teorētisko zināšanu nostiprināšanai tiek organizētas 4 prakses – 3 mācību prakses un kvalifikācijas prakse.

 1. mācību prakse (108 stundas) – apdrošināšanas organizācija. Prakse notiek 1.kursā jūnijā.
 2. mācību prakse (108 stundas) – grāmatvedības organizācija. Prakse notiek 2.kursā jūnijā.
 3. mācību prakse (108 stundas) – finanšu iestādes organizācija. Prakse notiek 3.kursā jūnijā.

Kvalifikācijas prakse, kuras laikā un uz kuras balstoties tiek rakstīts kvalifikācijas darbs, notiek 4.kursa 2.semestrī. Prakses ilgums 960 stundas.

Mācību un kvalifikācijas prakse notiek gan uzņēmumos un organizācijās, gan skolas praktiskajos projektos. Praktiskās nodarbības notiek Baltijā modernākajā mediju centrā H2O 6 – tas ir mūsdienīgs, radošs un tehniski aprīkots centrs ar jaunākajām iekārtām un tehnoloģijām. Šeit atrodas arī Baltijā vienīgais sertificētais APPLE mācību centrs, kas aprīkots ar jaunākajām un aktuālākajām montāžas un citām datorprogrammām.

  Programmas direktors

  Aivars Helde

  Mob.tālr. +371 27875716

  E-pasta adrese:awhelds1@inbox.lv

Citas programmas